Влес Кнiга  Iсходны словесы | Выразе | Азбуковник | О памянте | Будиславль 
  на первую страницу Весте | Оуказiцы   
ПентыРiещеце i СемеРiеще, Краi Зелен, земiа Арстiа
от 11.11.11
  
Выразе


Утворiсе родi тоiе о СедмЪРЪцЪх iдЪже обiтващехом за морья о Краi Зелень а камо скотi водяi древны iсходу до КарпенстЪа горе

Дощ.19 I ту пiеснема поемь одле къстрбоiцiе вещерне iежды повiехомь старе словы Слве нашеа о СвентеСедьмiце рiекы нашiе iждехомь грады Оце наше iмах бiяще I тоу земе опоустiшiя до земе iне iдьшя iдеже смехомь о щасы тоi держеве i за древлесть iмяхомь кълоуне нашiе i грады i селы i огнiце о земiе оутворящете   
Дощ.9 О тоi щас бя БогуМiр муж Слвы...Утворiсе родi тоiе о СедмЪРЪцЪх iдЪже обiтващехом за морья о Краi Зелень а камо скотi водяi древны iсходу до КарпенстЪа горе То бяща она ляты пред тiсенщ трiесты за IерманрЪху
Дощ.9 Прiдощя iз Крае Зеленя о морЪ Годьско а тамо пототщешя ГодЪ яква намо путе преткавящя
Дощ.9 Годь бо бяща еща на Зелень Крае а мало упредi Оце iдущя
Дощ.2а,б Такождь за часi ЗьльноСлавлi Русь потятя бя рукоу върозiу а злощiна твъряi
Дощ.15 Ведя Жртвы о Комонiе Бiеле i ызыдощьша одь крае СедьемРецштя о горе Iрштя i Загъгрiа обентьщя вiек I такова понехщьша iде на ДвоеРiеще i ръзбiяе о тоi комоньствем своiемы i теще до земiе Сiрштiе i тамо ста i пождiе Iдьща горыма влкiма i снiезiема i леды а отеще до стенпы i тамо бендещь со стадiе своi I Скуфе бя се прьва Праве одрщена Оце нашiе ПраОце дрьжящя Она ве прiе влiцеiе i сылы даеть отрщете врзе Небожедь iдьшя о прiе теiе до горiа Карпеньстiе i тамо рiаще о щелы ПентыКнiезы i грдi i селы огнiщьсте i трзi влiкеа i потiестнены бяще о Годiе коя се бущiе до зходжiна Сунiе i отуде iдь до Сунiе до Нiепра рiка I ясьмо тамо Кые оутврждень грд iаке обытеваце слвне рдi iне I тамо сен оселещесе i огнiще твряе Дубу i Сънпоу якевь есе Сврг ПраЩоурь наше
Дощ.36 Венде врентетесе до земь нашiех о ступы древлiе а глендете ещье пощаре iнi яко ве дне оходу одо ПентыРiещеце i СемеРiеще кiльбова о десунь отщецена од ны
Дощ.10 А по БогуМiру бяща Орiе со сыны сва А колiбва Iегунште велiка прю тЪяща о утворенiа велка земе све а тако iдьща вон отуду до Русе
Дощ.4г Iз тея темЪ iздыся iздыбешесе зло племено дасуво А то зло племено на ПраЩурi наша нетецЪ...i налЪзе i iася мнозЪ утщенi а умарженi А тоi Орiе СтарОтець рЪще Iдемо од земЪ тоя iдЪже Хунiе наша братчi забiуть То бо то крвiвi о щас тi звЪршi скотi наша крадщi а дЪцi збiящi...А то бо то СтарОцець рЪк а тещахом до iнiя земЪ якова теще меды i млецiма А iесь та земЪ...а тещаху всi I сынове трiе од Орiю бяшетi Кiе Пащек а Горовато окудь тpie словнi племены iсткша...Сынове бящi хъробрiе водщi дружiном а такосе сЪдше на комонiя а тЪщаху...За нь Ъде дружiны мланденчi скотi кравi повензы быщi...а овцщi...тЪщашетi дЪцкi староцi матере женi якоже марънiе людiа А тако iдЪша до плоуднЪ до морЪ iа мещема разiща врзi Iдоша до горе вълiкiя а до пудi травянiя iдЪже бящетi злакоу мнозЪма...Тамосе усвесе Кiе iже бящ строiще Кiiву Тато бя стл Русек
...Многiя крвЪ стiоiща тоi iоход Славяном...Ан тiе не брегоша злом а тЪкъшя камо Орiе рЪксте iбо крвень есь сва тая А крявь наше про то рщеще же сьмы всi есьмЪ Русiщi
Дощ.6в От ОцеОреа а до Дiру бяста тысенц патсенто ляты Се це Праце наше вiеста медвена мече Так убо Твастере iма реще удiелятi желзвена а брате комоне яковеже тещяша од Бозе до ны Тако бя Русколане сылна а тврда То бо то от Перуня одержаще ны колi крате iзволокша меще а одерза на врзi одтрще iа сва тере Бо вутце за Ореа родiа славена а сiлна яковiже о Сурi бiяi Аiгъпета старе
Дощ.26 I се бящеть ова щасе оседень огнщано I се iе блг бя i Бзе iемоу даяце овнi мнга i скотiа о пасiстве о ступiех I се бящеть овеiе пре трвех мнгеiех i Бозiе даяце моу сктiу преплоднествы i умнозая iе I такове iде пред ощес iех стран меж i реще моу Iзыдешуте сыны тва о земе тоя до крае чюдня iже iесте о захждене Суне I та Суне спiе о одре златiе I се Комннещ скакащеть до iе i рещеть Сунiе Гренде Суне до лузы сва сынiа То iмаше скощете до повозу твоего i срящеце од востоце I тако рещено бя скакащеть сые до iне крае I Вещер скакщеть блiзень Iе iнь Комоньщець рещешете iже Суне заiде за горе сва i возiце све златне онещеть i то ворозе хотящете утатете I тiе блiзеньце Комонщаце оскаще до iнь крае I тако Зрiа iде а венде згы сва i одiегы ДажБове трясе i згы тещяшуть до крае небесне I се реще I тако сыне два iдьща до захождене Суне i вiдяе тамо многа чюды i траве злащне I текста до Оце рЪщешете iмоу яко красiен крае тоiе I се многа племены i родi iзрщеша воле те стенженте до трпы тоя i грендеша всiе поа оседеню I ту реце ОреоОце о сыны сва быте на щеле о все родi I не хотящете оны I одiелещесе на се i овье Се бо кнеже iдне веде люды сва о поленде i Оpe венде о крае морсте I ту бя сушня влка i пiсяце многа I грендеща до горы i тамо седшесе на полевiек i опреже оутворяще комоньствы влка iдяшете о земе цюже I тамо вое стащесе на тропы iе i досiльца iе пратесе i бя рострщены I такове iдьша далье i выдяе земе тiеплы i небрегоща iех яко многiе цюже племенi тамо сiдяе i гренде далiе Се бо Бзе вендеша iе яко люде сва I тякоста ова до горы влке I тамосе пероуще о вразiе iдьша дале
Дощ.38а I пакi бЪ вьлiко студовенiе Родiщi бо се праша о владiщi А мнозi рЪкша Не iдемо до Роду iяко нЪсть оуспокоенiя огнiщаномъ а будеме лЪпше самi в лЪсi небоже горЪхъ търловатi Се тоiiмi словесы родiщi бЪша одътърчена А велiцЪ сердiтiся а лютоватi волiша се Бгъ Сваръгъ Наказующi велiко смятЪнiе горЪмъ удба А i Словенстii в ноцЪ пробоудiша велiцЪм громом а земледръжанiемъ А се слышiтi комонiе горЪ вопiяшетi страсЪмъ обуятiся а слекпшешеся а iадоша вон селше а овны нехаша А во утрше вiдеша домовi розтърчена еденъ горЪ iн же долу а iн во дiрЪ вьлiкоi земьскоi А нi слЪду нехатi iно не бысть Быша тоii Славiщi велiцЪ скудныi а жiвоты кърмiтi нiцЪм не iмоша I рЪкша IрЪi отцi Ведi ны вонъ I реклъ IрЪi Се аз есмь на вы со сынi моя Рекоша ему Тая подлегнеме А iдоша со Кii Щекъ i Хоравъ трi сынi IрЪова iну земь глядатi А с тоiiго поча род СлавЪнъ аж до днесь
Дощ.38а ПредЪ бя родъ Слвенъ у горiЪхъ велiцЪ высоцхЪъ тамо земле ратi а дба овна i овча хрантi поасiтi въ тревiЪхъ ЕдiнЪ ста iже людiе пробудiтiся а комонiе под облацы страху вопiяшетi слыша а тоii страхомъ объятлii убрежетiся бо яшетi не можахуся Бя по сiя мор а глд велiк А iзшед iзъ края Iньска пред очi iдуща камо зрящетi шедша мiмо земе Фарсiiстi а iдша далецЪ яко не дбана овцЪмъ земеЪ тая Iдша горЪма i вiдЪша кменiе а тоiя просъ не сЪяте такоже мiмо iдша А зрятi ступi квЪтна а зленая тамо сташа лЪта два а по нiмъ мiмо iдша понЪякъже хiснiцы поокаша Мiмо iдЪ КаялЪ iде ду НЪпрЪ яко тоii вскЪi прЪ гранiщiтi iма а ворозi злыя преткновЪнiе бя на тоii НЪпрЪ iматi
Дощ.31 А так семе Го Арецко прiдша од земе Арстii до края Iнська
Дощ.13 Се бо умная iзверзец хоробрiа оукрепе а тоiе iдще до Суне всходяще обапола рiеку зряце I тамо сЪдша яко а МатреСваСлва ржеце А Та обасва крiдлема освяжде она Такожде брящеше земе тую а бранете онiу о дасуне а гунште якожде го тiем обрацете стрела сва а меще отоцена
Из протокола заседания отделения физической географии Русского Географического Общества 30 апреля 1871г. (В выступлении на этом заседании П.А. Кропоткин впервые высказал целый комплекс идей, связанных с проблемой древнего оледенения) Ни один из геологических периодов не имеет, конечно, такого значения для физической географии, как ближайший к нам ледниковый и послеледниковый. Известно, что со времени конца третичного периода флора и фауна подверглись лишь незначительным изменениям, морфологическим. Но тем большие изменения произошли с тех пор в распределении организмов по земному шару. Таким образом, причины того распределения растений и животных, которое мы видим теперь, мы должны искать в расположении морей и суши в ледниковый период. Действительно, все что мы знаем об этом периоде, приводит к убеждению, что в то время должно было существовать иное распределение морей, чем теперь...
карта последнего Евразийского ледникового покрова
Схематическая карта последнего Евразийского ледникового покрова (новейшая версия, учитывающая новые данные по гляциальной геоморфологии Чукотки и Аляски)
1 - ледниковые покровы и горно-покровные комплексы; 2 - плавучие шельфовые ледники; 3 - пресноводные бассейны; 4 - площади едомы; 5 - свободный от ледников океан; 6 - направление течения талых вод
П.А. Кропоткин. Исследования о ледниковом периоде
http://sinsam.kirsoft.com.ru/KSNews_387.htm
Далекое прошлое Туркестана. Схема 1
Общее состояние орошения Туркестана до эпохи образования на Иссык-Куле озера, т.е. до потери главною рекою своих истоков или река Ак Геродота, орошавшая земли всего Туркестана, или Библейский Гихин, а китайский Джихун
1. Узбой 2. Яны-Дарья 3. Урочища Иски-Дарья-Буи-Дарьялык (т.е. Старое речное русло) 4. Река Чу 5. Иссык-кульская долина 6. Река Сыр-Дарья 7. Река Аму-Дарья 8. Река Сары-су
Далекое прошлое Туркестана. Схема 6
Современное состояние орошения Туркестана
1. Узбой 2. Яны-Дарья 3. Урочища Иски-Дарья-Буи-Дарьялык (т.е. Старое речное русло) 4. Река Чу 5. Иссык-кульская долина с озером
А.П. Чайковский. Родина народов арийской расы, где она была и отчего покинута
http://kirsoft.com.ru/mir/KSNews_410.htm
имеется теория, подтвержденная многими фактами, что несколько тысячелетий тому назад огромная область к востоку от Каспийского моря имела значительно менее сухой климат и здесь развивались первичные цивилизации. Это подтверждается и тем, ныне прочно установленным фактом, что несколько тысяч лет тому назад область Сахары и северной Африки была совершенно иной: там текли реки, были леса и т.д. Фрески, открытые в пещерах в горах в Ахаггаре, в центре Сахары, доказывают это с полной несомненностью
С. Лесной. О происхождении славян на основании лингвистики
http://kirsoft.com.ru/mir/KSNews_252.htm
Многочисленные факты, собранные исследователями за последнее время в Центральной Азии, свидетельствуют о том, что весь этот обширный регион с начала исторической эпохи находится в состоянии быстрого высыхания. В настоящее время величина испарения во всей Центральной Азии намного превышает количество выпадающих осадков, вследствие чего из года в год пределы пустынь расширяются, и лишь в близком соседстве гор, на вершинах которых конденсируется влага, жизнь и сельское хозяйство возможны благодаря ирригации.
Повсюду в Центральной Азии в изобилии встречаются следы высыхания, которое идет с большой скоростью в течение всего исторического времени. Не только у подножия гор, окружающих Восточный Туркестан, но и в глубине безжизненной песчаной пустыни Такла-Макан исследователи, среди которых особого упоминания заслуживает Свен Гедин, открыли руины богатых городов и монастырей, остатки оросительных систем среди засушливых пустынь, где теперь жизнь невозможна. Далее на восток в бассейне Лоб-нора вся треугольная низменность между Таримом на западе, сухим руслом Конче-дарья на севере и южным берегом озера Кара-кошун-куль на юге, занятая теперь безжизненной пустыней, по всем данным, в не слишком отдаленные времена была занята огромным озером Лоб-нор, которое в позднейшую эпоху, согласно китайским историкам, распалось на несколько меньших озер, последним из которых и является Кара-кошун-куль.
Область южных предгорий Восточного Тянь-Шаня, включая впадину Люкчунь и далее равнины Джунгарии, была занята многолюдными городами, монастырями и селами. То же можно сказать и о большой части Гоби, а также, без сомнения, о большей части нижней террасы высокого плато Восточной Азии.
В целом совершенно ясно, что в историческое время Восточный Туркестан и Центральная Монголия не были той пустыней, какой они являются теперь. Здесь было многочисленное население, обладавшее некоторой цивилизацией, имевшее самые живые связи с различными областями Азии. Все это теперь исчезло; по всей вероятности, именно быстрое высыхание заставило жителей этого края устремиться через Джунгарские ворота на равнины Прибалхашья и Приобья и, тем самым вытесняя оттуда прежних обитателей, породило великие переселения и вторжения в Европу первых веков нашей эры
П.А. Кропоткин. Высыхание Евразии. 1904
http://sinsam.kirsoft.com.ru/KSNews_377.htm
Пока же скажу одно: легенда о граде Китеже уходит корнями в глубину веков, когда в результате гигантской катастрофы богатая и цветущая Страна совершенного творения была затоплена и очутилась на дне огромного озера, которое сегодня называется Иссык-Куль. Еще раз напомню, читатель, что все ученые Европы и Америки и вторящие им советские историки утверждают одно: география стран, где была создана Ригведа и Авеста, - фантастична. Единственный исследователь в мире, имя которого начисто предано забвению вместе с его великим трудом о том, как и почему была оставлена арийская прародина, ответил на этот вопрос. Будучи географом, он столкнулся, изучая природные условия Средней Азии, со следами гигантского геологического переворота - пересохшими руслами рек. Это катастрофа уничтожила арийские страны, которые протянулись с Востока на Запад более чем на шесть тысяч километров и которые окаймляли 2244 горных вершины. Опираясь на свидетельства Авесты и Ригведы, русский ученый в конце XIX века прочел и объяснил карту Средней Азии, или как тогда ее называли - Туркестана, явив всему миру блистательный пример научного подвига. Европейских ученых нельзя обвинять строго - они не были знакомы в достаточной мере с подробной картой Средней Азии, и мимо них, очевидно, по серьезным причинам, прошел труд великого русского исследователя, имя которого, я уверен, будет сиять в веках (Илья Глазунов. Россия распятая)
http://kirsoft.com.ru/mir/KSNews_411.htm
ПентыРiещеце i СемеРiеще
http://kirsoft.com.ru/freedom/KSNews_990.htm
Несколько лет назад вышла роскошно изданная книга, посвященная раскопкам кургана в районе Иссык-Куля. Это было большое открытие. Найденный там костюм из золота, принадлежавший представителю, как сказал бы Флоринский, курганного племени, буквально потряс меня. Но особое волнение вызвал браслет из кургана с надписью буквами неизвестного алфавита. - Но почему же, подумал я, ученые не опубликовали крупным планом текст на браслете? Лихорадочно снова пробегаю текст, надеюсь найти комментарий к этому великому научному открытию. Читаю: Участница экспедиции Рабинович высказала предположение (! - И.Г.), что буквы на браслете, очевидно, носят следы влияния финикийского алфавита -. Каков пассаж!
Брошенное вскользь замечание участницы экспедиции госпожи Рабинович я могу сравнить лишь с категоричностью госпожи Жуковской, которая в свое время - раз и навсегда - заклеймила текст Влесовой книги, назвав его поздней подделкой. Не так ли поначалу многие ученые Европы реагировали на научный подвиг своих коллег, которые впервые опубликовали текст Авесты! Теперь смешно и недостойно говорить, что тексты Авесты и Ригведы - подделка. Но сегодня в России, как и в бывшем СССР, провозглашается научная анафема тем, кто стремится изучать Влесову книгу (Илья Глазунов. Россия распятая)
Зубчатая пластина, изображающая горы, имитация деревьев и скульптурки птиц
Зубчатая пластина, изображающая горы, имитация деревьев и скульптурки птиц
Гривна - шейное украшение
Гривна - шейное украшение. Концы украшены скульптурными изображениями головы тигра. Золото. Диаметр 13.29 (У черепа с левой стороны обнаружена золотая серьга. На шейных позвонках находилась золотая гривна)
Кинжал и меч
Кинжал и меч. Железо, инкрустация золотом. Длина кинжала 48, ширина клинка 7,7; длина меча (сохранившаяся) 20, ширина клинка 6,9.25
К.А. Акишев. Курган Иссык. Искусство саков Казахстана. М., Искусство, 1978, 142с., 52Мб
http://www.mirknig.com/knigi/history/1181423471-kurgan-issyk-iskusstvo-sakov-kazahstana.html
Сакская проблема изучается уже почти столетие. В большом списке литературы, посвящённой сакам, первое место занимает блестящий для своего времени труд В.В. Григорьева, в котором суммированы данные письменных источников по политической истории сакских племён. Хотя со времени выхода в свет этого труда прошло более девяноста лет и за это время накопилась солидная библиография по сакам, работа В.В. Григорьева до сих пор не потеряла своего значения
К.А. Акишев, Г.А. Кушаев. Древняя культура саков и усуней долины реки Или. Алма-Ата: 1963, 320с.
http://kronk.narod.ru/library/akishev-ka-1963-0.htm
Могли и должны были сидеть Арийцы на Яксарте за пять и более веков до нашей эры, в виде остатков тех Германцев, Славян, Литовцев, Эллинов, Фракийцев, Италийцев и Кельтов, которые давно уже перед тем ушли из Азии в Европу и заняли ее вплоть до Геркулесовых Столбов (с.91)
Василий Васильевич Григорьев. О скифском народе саках. СПб, 1871, 203с.
http://kirsoft.com.ru/mir/KSNews_412.htm
...Племя скифов, находясь недалеко от Фракии, распространяется на восток и на север, но не граничит с сарматами, как некоторые полагали, а составляет их часть. Они занимают еще и другую область, прямо лежащую за Истром, и в то же время граничат с Бактрией, с крайними пределами Азии. Они населяют земли, находящиеся на севере; далее начинаются дремучие леса и обширные безлюдные края; те же, что располагаются вдоль Танаиса и Бактра, носят на себе следы одинаковой культуры
...20 скифских послов, проехав по своему обычаю через лагерь на лошадях, потребовали доложить царю об их желании лично передать ему свое поручение. Впустив в палатку, их пригласили сесть, и они впились глазами в лицо царя; вероятно, им, привыкшим судить о силе духа по росту человека, невзрачный вид царя казался совсем не отвечавшим его славе. Скифы, в отличие от остальных варваров, имеют разум не грубый и не чуждый культуре. Говорят, что некоторым из них доступна и мудрость, в какой мере она может быть у племени, не расстающегося с оружием. Память сохранила даже содержание речи, с которой они обратились к царю. Может быть, их красноречие отличается от привычного нам, которым досталось жить в просвещенное время, но если их речь и может вызвать презрение, наша правдивость требует, чтобы мы передали сообщенное нам, каково бы оно ни было, без изменений. Итак, как мы узнали, один из них, самый старший, сказал: Если бы боги захотели величину твоего тела сделать равной твоей жадности, ты не уместился бы на всей земле; одной рукой ты касался бы востока, другой запада, и, достигнув таких пределов, ты захотел бы узнать, где очаг божественного света. Ты желаешь даже того, чего не можешь захватить. Из Европы устремляешься в Азию, из Азии в Европу; если тебе удастся покорить весь людской род, то ты поведешь войну с лесами, снегами, реками и дикими животными. Что еще? Разве ты не знаешь, что большие деревья долго растут, а выкорчевываются за один час? Глуп тот, кто зарится на их плоды, не измеряя их вышины. Смотри, как бы, стараясь взобраться на вершину, ты не упал вместе с сучьями, за которые ухватишься. Даже лев однажды послужил пищей для крошечных птиц; ржавчина поедает железо. Ничего нет столь крепкого, чему не угрожала бы опасность даже от слабого существа. Откуда у нас с тобой вражда? Никогда мы не ступали ногой на твою землю. Разве в наших обширных лесах нам не позволено быть в неведении, кто ты и откуда пришел? Мы не можем никому служить и не желаем повелевать. Знай, нам, скифам, даны такие дары: упряжка быков, плуг, копье, стрела и чаша. Этим мы пользуемся в общении с друзьями и против врагов. Плоды, добытые трудом быков, мы подносим друзьям; из чаши вместе с ними мы возливаем вино богам; стрелой мы поражаем врагов издали, а копьем - вблизи. Так мы победили царя Сирии, а затем царя персов и мидийцев, и благодаря этим победам перед нами открылся путь вплоть до Египта. Ты хвалишься, что пришел сюда преследовать грабителей, а сам грабишь все племена, до которых дошел. Лидию ты занял, Сирию захватил, Персию удерживаешь, бактрийцы под твоей властью, индов ты домогался; теперь протягиваешь жадные и ненасытные руки и к нашим стадам. Зачем тебе богатство? Оно вызывает только больший голод. Ты первый испытываешь его от пресыщения; чем больше ты имеешь, тем с большей жадностью стремишься к тому, чего у тебя нет. Неужели ты не помнишь, как долго ты задержался в Бактрии? Пока ты покорял бактрийцев, начали войну согдийцы. Война у тебя рождается из побед. В самом деле, хотя ты самый великий и могущественный человек, никто, однако, не хочет терпеть чужестранного господина. Перейди только Танаис, и ты узнаешь ширину наших просторов; скифов же ты никогда не настигнешь. Наша бедность будет быстрее твоего войска, везущего с собой добычу, награбленную у стольких народов. В другой раз, думая, что мы далеко, ты увидишь нас в своем лагере. Одинаково стремительно мы преследуем и бежим. Я слышал, что скифские пустыни даже вошли у греков в поговорки. А мы охотнее бродим по местам пустынным и не тронутым культурой, чем по городам и плодоносным полям. Поэтому крепче держись за свою судьбу. Она выскальзывает, и ее нельзя удержать насильно. Со временем ты лучше поймешь пользу этого совета, чем сейчас. Наложи узду на свое счастье: легче будешь им управлять. У нас говорят, что у счастья нет ног, а только руки и крылья: протягивая руки, оно не позволяет схватить себя также и за крылья. Наконец, если ты бог, ты сам должен оказывать смертным благодеяния, а не отнимать у них добро, а если ты человек, то помни, что ты всегда им и останешься. Глупо думать о том, ради чего ты можешь забыть о себе. С кем ты не будешь воевать, в тех сможешь найти верных друзей. Самая крепкая дружба бывает между равными, а равными считаются только те, кто не угрожал друг другу силой. Не воображай, что побежденные тобой - твои друзья. Между господином и рабом не может быть дружбы; права войны сохраняются и в мирное время. Не думай, что скифы скрепляют дружбу клятвой: для них клятва в сохранении верности. Это греки из предосторожности подписывают договоры и призывают при этом богов; наша религия - в соблюдении верности. Кто не почитает людей, тот обманывает богов. Никому не нужен такой друг, в верности которого сомневаешься. Впрочем, ты будешь иметь в нас стражей Азии и Европы; если бы нас не отделял Танаис, мы соприкасались бы с Бактрией; за Танаисом мы населяем земли вплоть до Фракии; а с Фракией, говорят, граничит Македония. Мы соседи обеих твоих империй, подумай, кого ты хотел бы в нас иметь, врагов или друзей. Так говорил варвар
Курций Руф. История Александра Македонского. Книга VII, Гл.7,8, М., Из-во МГУ, 1993
http://militera.lib.ru/h/rufus/05.html
...Для разрешения ряда основных вопросов по истории скифо-сарматских племён Причерноморья необходимо не только и не столько знание культуры и истории античных колоний, сколько изучение памятников тех групп раннних кочевников, которые в меньшей мере испытывали воздействие древних цивилизаций и развивались более самобытно. Исследование памятников кочевников, так сказать, глубинных районов, необходимо не только для освещения всей проблемы о ранних кочевниках в целом, но и для решения ряда частных вопросов по истории скифо-сарматских племён Причерноморья и других окраинных групп ранних кочевников.
В этом отношении наибольший интерес представляет изучение памятников Алтайского края. Исследованные здесь памятники позволяют проследить основные этапы развития культуры ранних кочевников с VII в. до н.э. по I в. н.э. При этом устанавливается, что и алтайские племена не жили замкнуто, вне связей с народами другой культуры, но далеко от них находящиеся центры древних цивилизаций не могли оказать на их культуру такого сильного влияния, какое, например, оказывала Греция в Скифии. Каких-либо связей ранних кочевников Алтая с культурой древних греков пока вообще не удалось отметить. С V в. до н.э. на Алтай проникают некоторые элементы культуры ахеменидской Персии, а со II в. до н.э. - Китая, но они не смогли существенным образом изменить в общем вполне самобытный процесс культурного развития алтайских кочевых племён. Район Алтая интересен ещё и тем, что здесь богатые погребения племенной знати благодаря особенностям их намогильных сооружений оказались замёрзшими и поэтому дают исключительно ценный и разнообразный материал, позволяющий с небывалой в археологической практике полнотой восстановить картину жизни ранних кочевников. Памятники ранних кочевников Алтая дают ответ на многие вопросы, совершенно не освещённые памятниками других лучше изученных районов. Дальнейшее исследование их позволит значительно расширить наши представления о культуре ранних кочевников вообще.
М.П. Грязнов. Первый Пазырыкский курган. Л.: Гос. Эрмитаж, 1950, 92с.
http://kronk.narod.ru/library/gryaznov-mp-1950.htm
В изогнутой полумесяцем степи, от границ Китая до берегов Дуная, в VII веке до н.э. прочно обосновался народ необыкновенной духовной организации, создавший весьма своеобразный стиль жизни и искусства, черты которого прослеживаются в культурах разных народов Европы
Тамара Т. Райс. Скифы. Строители степных пирамид
http://kirsoft.com.ru/freedom/KSNews_545.htm
Жил царь, у этого царя было три сына; говорит царь детям своим: Привиделось мне во сне, что в некотором царстве, за триста земель, в трехсотенном государстве, есть Елена Прекрасная, и есть у ней живая и мертвая вода и моложавые яблоки; не можете ли вы, детки, достать?
Николай Вавилов. Горные районы как очаги земледельческой культуры
http://kirsoft.com.ru/mir/KSNews_413.htm
Античные сказания о АтлАнтах
http://kirsoft.com.ru/mir/KSNews_415.htm
Алатырь камень за морем за Хвалынским
http://kirsoft.com.ru/mir/KSNews_416.htm
Сказка о молодце-удальце, молодильных яблоках и живой воде
http://kirsoft.com.ru/mir/KSNews_414.htm
22 декабря, 09 часов 32 минуты - Зимнее солнцестояние
В лубошных русских сказках сохранились некоторые намеки на счастливую страну вечной весны. Есть где-то далеко страна, наполненная садами с золотыми деревьями и райскими птицами; реки в ней текут серебром, а в водах смотрится ясный месяц, умываясь в них каждый вечер. Путь к этой стране лежит через широкое море, а княжит здесь Царь-девица. Вход в землю Царь-девицы стережет двенадцатиголовый змей, который испускает из пасти жгучее пламя. Царь-девица красоты необыкновенной, и лучше ее нет на всем свете
Афанасьев. Языческие предания об Острове-Буяне. Временник Императорского Московского Общества Истории и Древностей Российских, Книга девятая, Москва, Университетская типография, 1851г., окончание с.24
http://www.bolesmir.ru/index.php?content=text&name=o293 623kb
В некотором было царстве, в некотором государстве, был-жил царь, по имени Выслав Андронович. У него было три сына-царевича: первый - Дмитрий-царевич, другой - Василий-царевич, а третий, меньшой - Иван-царевич. У того царя Выслава Андроновича был сад такой пребогатый, что ни в котором государстве лучше того не было; и в том саду росли разные драгоценные деревья с плодами и без плодов, и одна была яблоня любимая царя Выслава, и на той яблоне росли яблочки все золотые. Повадилась к царю Выславу в сад летать птица, называемая Жар, на ней перья золотые, а глаза восточному хрусталю подобные. Она летала в тот сад каждую ночь, и садилась на любимую Выслава-царя яблонь, и срывала с нее золотые яблочки, и опять улетала...
Дедушкины прогулки, или продолжение настоящих русских сказок. 1786г. - начиная со сборника Дедушкины прогулки и до начала XX века издавалась в лубке более 150 раз
http://lozovska.narod.ru/firebird.html
22 дек. 1500 до н.э. 7ч.55м18с Шир/Долг: 43.23/76.88 - на широте АлмаАты
Млещень Стезь
http://kirsoft.com.ru/mir/KSNews_417.htm
Курган Иссык
http://kirsoft.com.ru/mir/KSNews_171.htm
Ригведа I, 139. Ко Всем-Богам
11 О боги, (вы) которых на небе пребывает одиннадцать,
На земле пребывает одиннадцать,
Живущих в водах со (своей) мощью пребывает одиннадцать, -
О боги, примите благосклонно эту жертву!

  

  
СТАТИСТИКА

  Веб-дизайн © Kirsoft KSNews™, 2001