Влес Кнiга  Iсходны словесы | Выразе | Азбуковник | О памянте | Будиславль 
  на первую страницу Весте | Оуказiцы   
Дощечка 30
от 19.05.11
  
Iсходны словесы


Се бо те беньще о совстенпленiа до крынь i Та iдяшеть ренцемы вздiа до хленбь I се дащеть даже якожде iде i насiце Ть I то iмяхомь жытень нашю i жню вiенхомь о славе Iе Се бо Протiеве iе Земе нашiа i Ту хранiхомь якожде Оцы нашiе

Фонд 10143, опись 80 (Архив П.Т. Филипьева), рулон 16
***14-5-128,131,140,141,142,143,144 (по 2 стр.) - машинопись. Полностью текст Дощ.21,22,14,19,28,29,26,8(27),23,25,30,31,8(2),8(3) - внизу последних двух дощечек приписка П. Филипьева - Миролюбовская фальшивка - нагромождение без лада и складу выражений, взятых из Дощек Изенбека. Такие же Миролюбовские зказки нечто вроде сказа Захарихи -. Внизу 28 - приписано рукой П. Филипьева - У Кура - бране руську соупротiве...вашем; У Мир - борбу руськоу соупротвiе...вашiем; Себ то - будто -. Вверху 21 - Фальшивка? или Венды? оуразь - потеря, оскорбление. Внизу 19 - возможно существование двух описей, но также возможна что это чья то реконструкция -. Текст каждой из дощечек, отдельно на одной странице, с разделением на слова, заглавными буквами, без любых знаков препинания, без нумерации. Вверху каждой страницы - слово Дощька (напечатано) и от руки проставлены номера. Текст дощечек имеет свой характерный печатный вид (печатались в разное время). Даты не указаны. Скорей всего это фрагменты из 6 части книги Скрипника за 1972,3, где приводятся фотографии источников из архива Миролюбова. Справа на каждом кадре (из двух дощечек) - нумерация страниц - 34,33,37,36,35,38,32. Внизу от руки комментарии П. Филипьева типа - У Кура - У Мир.
***14-5-143 Дощька 30
14-5-143
Фонд 10143, опись 47 (Архив Ю.П. Миролюбова), рулон 10
***7-2-92,93 (по две стр.) - М. Скрiпник. Влес книга. Лiтопис дохристияньской Русi-України. Частина V. На правах рукопису. ВИДАВНИЦТВО МЛИН. Лондон-Гага, 1972, Дощечка 30 - стр.24-26 из 30 стр. текста Дощечек Изенбека в транскрипции Миролюбова. Эти материалы (16 дощечек - 8(2),8(3),8(27),14,19,21,22,23,25,26,28,29,30,31,32,33) из архива Ю. Миролюбова впервые были опубликованны в этой книге М. Скрипником. Строки Дощечки 30 пронумерованы от 1 до 35 (В последней 35 строке, после слов - iмiахомь Богы много - приписка П. Филипьева - этого нет. фальш.?)
7-2-92.4
7-2-93.1
7-2-93.2
7-2-93.3
Н.Ф. Скрипник. Влес книга
http://kirsoft.com.ru/skb13/KSNews_330.htm
О тексте Дощечки 30 есть упоминание и в архивах А. Кура.
Так, например, в книге С. Ляшевского. Русь доисторическая (1973г.). Нумерация текстов. стр. 218-223:
Номер 35 аверс, реверс - нумерация Миролюбова и Кура, 36 строки (Се бо хриащехом потаредиане такожде)
http://kirsoft.com.ru/mir/KSNews_374.htm
Также и в архиве П. Филипьева. ГАРФ. Фонд 10143, опись 80:
рулон 16, 14-5-152 таблица соответствий
35 у Кура - у Мир. - пропуск - Се б охр(а)нiхомь Пiтаре Дiаiе
рулон 13, 13-1-2,3,4 - древние тексты (переданные А. Куром в 1960-1961гг.). Нумерация от 1 до 103.
Под номером 22/23 - Се бо хранiащехом
http://kirsoft.com.ru/mir/KSNews_371.htm  
*** Тексты из изданий Н. Скрипника. Из книги Г. Лозко. Велесова книга: Волховник. К., 2002
(1,2А,2Б,3А,3Б,4А,4Б,4В,4Г,5А,5Б,6А,6Б,6В,6Г,6Д,6Е,6Э,7А,7Б,7В,7Г,7Д,7Е,7Э,7Ж,7З,8,8(2),8(3),9А,9Б,10,11А,11Б,12,13,14,15А,15Б,16А,16Б(ур.),17А,17Б,17В,18А,18Б,19,20(ур.),21,22,23,24А,24Б,24В,24Г,25,26,27(ур.),8(27),28,29,30,31,32,33,33(ур.),34,35А,35Б,36А,36Б,37А,37Б,38А,38Б(ур.),38Б). Всі оригінальні тексти, окрім зазначених нижче, подано із згаданого видання М. Скрипника, в якому вміщені найточніші редакції. знайдені в архіві Ю. Миролюбова (т.7); уривки дошки 20 опубліковані в 6т., с.21; 31 дошка - т.5, с.26-27; 32 дошка - т.5, с.28-29; уривки 33 дошки - т.5, с.28-29; опубліковані вперше фрагменти дошки 38А - т.5, с.32; дошка 16Б - т.5, с.VI).
30
СЕБО ХРНІАЩЕХОМЬ ПЫТАРЕ ДІАІЕ ІАКОЖДЕ ТОІЕ ОСОБЕНЫЕ СТАЩЕТЬ О МАТРІ ПРОТІЕ ВЕ СЕ БОТЕ БЕНЬ ЩЕО СО ВСТЕНПЛЕНІА ДО КРОІНЬ І ТА ІДІАШЕТЬ РЕНЦЕМОІ ВЗДІА ДО ХЛЕНБЬ І СЕ ДАЩЕТЬ ДАЖЕ ІАКОЖДЕ ІДЕ И НАСИЦЕТЬ І ТО ІМЯХОМЬ ЖОІТЕНЬ НАШІУ І ЖНІУ ВІЕНХОМЬ О СЛАВЕ ІЕ СЕ БО ПРОТІЕВЕ ІЕ ЗЕМЕ НАШІА І ТУ ХРАНИХОМЬ ІАКОЖДЕ ОЦОІ НАШІЕ І СЕ ПОВІЕНЦЕХОМЬ СВАРЗЕ І ЗЕМІЕ І ПРАВИХОМЬ СВАДІЕБЬ ОТЫ ІАКОЖДЕ ХОМЬ СЕ ТВАРИЦЬ ІЕ СВАРЕЖЬ І ПРОТІЕВЕ ІЕ ЖЕНА ІЕ І СЕ ПРАЗДЕНСТОІ ІМЯХОМЬ ДІЕЯТЕ ЯКОЖДЕ О МУЖЕ І ЖЕНІЕ ІСЬМЕ ДІЦЕ ІЕ І ТАКО РЕЦ ІЕХОМЬ БЕНДЕЩЕТЕ ТЕ ЗДРАВІЕ БОІТЕ І А ЩСТЕНЕ І ІМАТЕ ДЕТОІ МНОГА І СЕ БОУ ХВАЛИЩЕТЕ СЕ І ТАКО ЗРЯТЕ ДО ВОД БОУДЕ ВЕЛЕПЛОДЬНІА І СЕ ДАІАЩЕТЕ МЕНЖЕ ОСВЕ ПІТАРЕ І ДА О ОБЕНЩЕТЕ ТВІЕМ БУДІЕШЕ ПЛНІА ПЛДІЕ І ОВОЩЬ І ЗРНОІ І СЕ РАДІЕХОМЬ ОТОІ І ОГУРАЗДЬ ЯЩЕТЬ ТІЕ ІТО БЯЩЕТЕ ТАКО ДО КОНЕЩЕНЬ ДЕН СЕ БО ВІЕРНОІ ТВІЕ ОМОЛЯЩУТЬ О БЛАЗІЕХ И ДОБІЕХ ДА БЕНДЕЩЕТЕ ІХМА ЖЫВОТЬ УСНЦЕНЬ О ПТРІЕБНОІ І О ЖРЯТЕ СЕ ТІЕ О ТОМУ І ДРЗЕЩЕТЕ СЕН О ВОЛАДНОСЩЕ ТВІА ВІЕРГУНЬ БО МОЖАЩЕТЬ О ХЛІАБЕ ДАЯЩЕТЕ СО ІМІАХОМЬ НУЖЕ НАШІЕ І МОЛИХОМЬ ОТЕ СЕ БО ОНДЕРЕ ІМІЯХОМЬ ЯКЕВЬ ІЕ ІНЬ ПАРУНЕЦЬ І СЕ ВЕРЖДЕ ВРЗЕ НА ХРБЕТЕЩЕ І ТАКОЖДЕ ОТРЩЕ ГЛАВОІ ІЕ І ЖЕЩЕТЬ О НЕБОІ І КІДЬНІЕ О МОРІА І ПУЩЕ ІСЕ СУШЕНА ТЕЦЕ БРЗІЕ О КРАІЕ ЦУЖДЕ І ТАМО ІЕ ДО ЩАСОІ АЖЬДЕ ПЫТАРЕ ІЕ ОДОВЕНДЕ МОЖДЕНОСЩЕ ІДЯШЕТЕ ОСПІЕТЕ І ВЕРЖДЕСЕТЕ НА НЕ І ТЛЕНЩЕТЕ ІЕ А ТО СЕН МОЛІАХУ БЗЕМ О ТА ЖАЛІЕ И ГОРУНІЕ ТОІЕ І СИЦЕ СТА БОЗЕ О МЕЖЕ ТОІ ПЕРНДЕ СВАРЕГЬ І ТОІ ОДЕВТЩЕ РУЦЕ СВОІА ОДЕ БРАДЕ І ПОВЕЛІ АЩЕТЬ ДАЖЬДЕ ТЕЦАЩЕТЕ СЕН ДО ГОМЫТЕ ТОІА І СЕ ПЕРСТ УСХЛІА НАСИЦЕТЕ СЕН МОЖАЩЕТЬ О ВОЛІЕ БОЖДЕСЬТЕ І ЗЛАЩЕ СЕН МОЖАЩУТЕ СЕ ТРЦАТЕ ДО ТВАРДЕЕ І СЕН ЗРІАЦЕТЕ СУРЕ О СЕ БО СУРЕ ЖИВІАЩЕТЕ ОНЬВОУ І ПЛНЯЦЕТЕ СЫЛОУ ЗЕЛЕНЕ ХКРІА І ЗЛАЩЕ ІСЕ СЕ ЕРЕНЬЦЕ ОЖІЕТЬ І ЗЕЛЕНЕСЕТЬ І ТА ВІЕНЫ РАЩІЕ І ОБЕРЕХОМЬ ОВІА ДО ЖИТЕНЕЦЬ НАШІЕХ І СЕ ВІЕНОУ ОДЕВЕРЖЕХОМЬ ДО НІЕ І РЕЩЕХОМЬ ІАКО ВЕРГУНІЕЦЬ ОНДЕРЕ ОУПАДНЕТЬ ДО НОІ І АЕ РАСЩЕ ВІЕНА І ЗЛАЦЕТІА І СЕ ІМЯХОМЬ ІСЦЕ ЯДЕТЕ ХЛІЕБЫ СВІА СЕ БО СЕ ВЕРЗЖДЕХОМЬ ОНІЕДРОУ І ТО ДІЕІАХОМЬ БРВНЕ ОПРОСЩЕ І РІЕЦІЕХОМЬ ІАКО ІЕ ИЗДІЕ...А ПО ТІЕМ ЗАЖДІЕХОМЬ ОГЕНОІ СЫЛЬНЫА И ВЕРЖДІЕХОМЬ ДО НЕ БРВЕНЕ ТОЕ ІАКОЖДЕ АГЕНЬ БЫЕТЪ ДО НЕБЕСЫ І ТАМО ЯЗЕНЬ ІЕ СЕ ТРЗЕЩЕТЬ И СЕ ДВЫА И ТРІЕ СЕН ДІЕЛЫТЕ І ТЕ ІЕС ЗНАЦЕ ОД БОЗЕ ІАКО ЛЮБИСЦЕ ЖЕРЬТВА ТЕА ОНІЕМ І ХОТЯЩУТЬ ОНОУ...АЩЕ БОТЬ ІЕ БЛОУДЕНЬ ІНЬ ІАКОВЕ ОЛЕЩАШЕТЬ БОЗЕ ТОІА ОДІЕЛІАЩЕТЕ О СВРГЫ ІЗВЕРЗЖДЕНЬ БУДЕ ІЗ РДЫ ІАКО НІЕ МІАХОМЬ БОЗІА РАЗВІЕ ВЫШЕНЬ І СВРГ І ІНОІ СОУТЕ МНОЖЕСТВОІ ІАКО БГІ ЕІ ЕДИНЬ И МНЪЖЕСТВЕНЬ ДА СЕН НЕ РАЗДІЛІАЩЕТЬ НІКІЕ ТОА МНОЖЬСТВА І НЕ РЕЩАШЕТЬ ЯКОЖДЕ ІМІАХОМЬ БОГЫ МНОГО А СЕ БО СВЕНТ ЫРЕ ІДЕ ДО НОІ І ДА БОУДІЕМЬ ДОСТІЩЕНОІ ОВІА
***Г. Лозко. Велесова книга: Волховник. К., 2002, 368с.
http://kirsoft.com.ru/mir/KSNews_368.htm
Дощ.30 Се бо хрнящехомь Пытаре Дiаiе якожде тоiе особеные стащеть о Матрi Протiеве Се бо те беньще о совстенпленiа до крынь i Та iдяшеть ренцемы вздiа до хленбь I се дащеть даже якожде iде i насiце Ть I то iмяхомь жытень нашю i жню вiенхомь о славе Iе Се бо Протiеве iе Земе нашiа i Ту хранiхомь якожде Оцы нашiе I се повiенцехомь Сварзе i Земiе i правiхомь свадiебь о Тоi яко ждехомь Се Тварiць iе Сварежь i Протiеве iе Жена Iе I се празденсты iмяхомь дiеяте якожде о Муже i Женiе I сьме дiце Iе I тако рецiехомь Бендещете Те здравiе быте iа щстене i iмате деты многа I се бо ухвалiщетесе I тако зря Те до вод боуде велеплодьня i се даяще Те менже о све Пiтаре I да о обенщете Твiем будiеше плнiа плдiе i овощь i зрны I се радiехомь о Тоi i огураздь ящеть Тiе i то бящете тако до конещень ден Се бо вiерны Твiе омолящуть о блазiех i добiех Да бендещете iхма жывоть уснцень о птрiебны i ожряте се тiе о тому i дрзещете сен о воладносще Твiа Вiергунь бо можащеть о хлiабе даящете со iмяхомь нуже нашiе I молiхомь о те Се бо Ондере iмiяхомь якевь iе iнь Парунець I се вержде врзе на хрбетеще i такожде отрще главы iе i жещеть о небы i кiдь нiе о моря i пуще I се суше натеце брзiе о краiе цужде I тамо iе до щасы ажьде Пытаре iе одовенде можде носще iдяшете оспiете i верждесе те на не i тленщете iе А то сен моляху Бзем о та Жалiе i Горунiе тоiе i сiце ста Бозе о меже тоi пернде Сварегь I Тоi одевтще руце своя оде браде i повелящеть дажьде тецащете сен до гомыте тоя I се перст усхлiа насiцете сен можащеть о Волiе Бождесьте i злаще сен можащуте се трцате до ТварДее I сен зряцете Суре О се бо Суре жiвящете о ньвоу i плняцете сылоу зеленех крiа i злаще I се с Ее реньце ожiеть i зеленесеть i та вiены ращiе i оберехомь овiа до жiтенець нашiех I се вiеноу одевержехомь до нiе I рещехомь яко Вергунiець Ондере оупаднеть до ны iа е расще вiена i злаце тiа I се iмяхомь iсце ядете хлiебы свiа Се бо се верзждехомь онiе дроу i то дiеяхомь брвне опросще I рiецiехомь яко iе iздiе...а по тiем заждiехомь огены сыльныа i верждiехомь до не брвене тое якожде агень быеть до небесы i тамо язень iе се трзещеть i се двоiа i трiе сен дiелыте I те iес знаце од Бозе яко любiсце жерьтва теа Онiем i хотящуть оноу Аще боть iе блоудень iнь якове олещашеть Бозе тоя одiелящеве о Свргы iзверзждень буде iз Рды яко нiе мяхомь Бозiа развiе Вышень I Сврг i iны соуте множествы яко Бг iе iедiнь i мнъжествень Да сен не раздiлящеть нiкiе тоа множьства i не рещашеть якожде iмяхомь Богы многоа Се бо Свентыре iде до ны i да боудiемь достiщены овiа
Влескнига
http://kirsoft.com.ru/skb13/KSNews_13.htm
Из Музея Русской Культуры в Сан-Франциско. Фонд 10143 в ГА РФ
http://kirsoft.com.ru/mir/KSNews_353.htm
Тот реку богиней называет и зверя, живущего в ней, как бога нарицая, требу творит. Один Дыю поклоняется, а другой Дивии - Беседа св. Григория Феолога об избиении града (XI в.)
Зевс под именем Дый (Дий) известен русским книжникам из перевода Амартола - H.М. Гальковский. Боpьба хpистианства с остатками язычества в дpевней Рyси
Ритуальный сосуд-календарьИз всех сосудов славянской земледельческой лесостепи в трояновы века, содержащих календарную тематику, самым замечательным и важным для науки безусловно является кувшин из могильника в Ромашках на Роси, невдалеке от самого Черняхова. (Рис.34 - Ритуальный сосуд-календарь IVв. для летних молений о Дожде из Ромашек (на Киевщине)).
Кувшин очень тщательно изготовлен на кругу. На сырую глину до бжига на тулово сосуда специальными штампиками нанесен сложнейший орнамент в два пояса; верхний пояс более широкий, нижний - узкий. Считать комбинации из нескольких сотен знаков, расположенных без всякого ритма и повтора, орнаментом невозможно. Кувшин из Ромашек, найденный В.В. Хвойко в 1899г., публиковался  неоднократно, но долго не привлекал внимания. В 1962г. я предпринял попытку расшифровки содержания сложной композиции, и она не встретила возражений...рисунки на кувшине расположены двумя горизонтальными поясами, но ритм обоих поясов одинаков - каждому крупному знаку верхнего пояса (Два креста - Купала, 23 июня, Громовый знак - ильин день 20 июля, Жатва - конец июля или первая половина августа) обязательно соответствует та или иная цезура  в орнаменте нижнего пояса. Верх и низ сопряжены воедино, они взаимно дополняют друг друга, повествуя вместе о языческих празднествах лета, завершаемых жатвой.
молени о дождеНе считая нужным при наличии рисунков давать детальное словесное описание всех элементов ромашковского кувшина в их последовательности, остановлюсь на самой важной части изображений. Такой я считаю нижний пояс, состоящий из двух рядов одинаковых квадратиков, штампованных, как и все другие рисунки, по сырой глине до обжига кувшина. (Рис.35 - Общая развертка рисунков на кувшине из Ромашек. Сопоставление сроков молений о дожде с оптимальными сроками по агротехническим руководствам XIXв. для Киевшины).
Борис Александрович Рыбаков. Язычество Древней Руси. Глава 4. Календарные черты и резы. Сосуды с неполным количеством месяцев. Ритуальный сосуд-календарь IVв. для летних молений о Дожде из Ромашек
http://kirsoft.com.ru/freedom/KSNews_593.htm
Чудотворная икона ПараскЕвы Пятницы из села Ильеши Волосовского райОнаТрипольские статуэтки, в большинстве женские и только изредка мужские, найдены нами в каждом трипольском жилище, а также и за пределами жилищ.
Что же представляют эти маленькие скульптуры? Для чего они сделаны и почему мы находим их вблизи очагов, рядом с зернотёрками, около больших сосудов для хранения припасов? Мнения учёных по этому вопросу противоречивы. Некоторые археологи рассматривали глиняные статуэтки Трои, Кикладских островов, Балканского полуострова и Приднепровья с точки зрения первобытного искусства, другие видели в неолитических статуэтках изображения отвлечённого женского начала, или идолов, олицетворяющих плодородие. По мнению многих учёных, глиняные статуэтки изображали женщин, совершающих культовые действий.
Существует и другое мнение, будто трипольские статуэтки были просто детскими игрушками. Но мнения этих учёных необоснованны. Они рассматривают трипольские статуэтки вне той исторической обстановки, в которой они были созданы. Важно установить местоположение статуэток в большом трипольском доме и тем самым подойти к пониманию их назначения. Когда мы стали обращать внимание на место находок статуэток, нам стало ясно и назначение их. Решить этот вопрос мы смогли ещё благодаря весьма интересной находке - глиняной модели трипольского жилища из селения Полудня, где хорошо видно внутреннее устройство трипольского дома.
На модели видны две женские фигурки. Одна из них передаёт облик трипольской женщины за работой: она растирает зерно на ручной зернотёрке. Около неё стоят сосуды с запасами продуктов. А другая фигурка, помещающаяся у очага, выполнена более условно: она напоминает многие трипольские фигурки, найденные нами в жилищах. Видимо, эта условно выполненная фигурка изображает домашнего идола, покровителя дома.
Буржуазные археологи часто называют многочисленные собрания женских скульптур одним определением - идолы. Советские учёные, анализируя исторические условия, место находок и характер самих скульптур, сделали вывод, что находимые обычно вблизи очага или жертвенника трипольские статуэтки являются предметами, связанными с культом земледельческих племён.
Теперь есть все основания сказать, что трипольские женские статуэтки из глины связаны с культом плодородия - возрождающейся природы. Материалы русской этнографии подтверждают этот культ в более поздние эпохи. Известно, что многие славянские народы, устраивая весенние праздники, одевали молодые берёзки в девичьи платья и складывали песни, связанные с этими обрядами.
У многих других народностей нашей страны ещё до недавнего времени сохранились праздники, отображающие культ умирающей и воскресающей природы.
Так, по сообщениям старых исследователей, в Абхазии был обычай наряжать кукол и с пением бросать их в воду. В песнях девушки просили влаги во время засухи.
С тех пор как люди стали возделывать землю, она перестала быть для них просто землей, она стала матерью, землёй-кормилицей, источником жизни. Видимо, и женские статуэтки трипольцев отобразили эти верования древних земледельцев.
У трипольцев по-разному изображены женские статуэтки. Можно предполагать, что женский образ отождествлялся с солнцем, небом, водой и землёй. Вот почему мы находим статуэтки женщин с поднятыми вверх руками, а глиняные статуэтки из Луки-Врублевецкой, найденные недавно археологом С.Н. Бибиковым, были с примесью пшеничных зерён в глиняной массе - символ плодородия земли.
Мы находим эти статуэтки и вблизи очагов и рядом с зернотерками, а иные из них бросались в огонь и найдены вблизи жертвенников. Древние земледельцы верили в магическую силу этих жертвоприношений. Эти древние черты трипольских земледельческих племён и через тысячи лет наблюдаются в культе восточнославянских племён...
Т.С. Пассек. Первые земледельцы. По следам древних культур. М., 1951, с.47-70
http://kirsoft.com.ru/mir/KSNews_406.htm
Чудотворная икона Параскевы Пятницы из села Ильеши Волосовского района
http://sinsam.kirsoft.com.ru/KSNews_721.htm
Вешнее Макошье.
22 мая (травеня) считался у славян Днём Земли. В некоторых регионах отмечался широко, как праздник Вешнее Макошье. Обряды, совершаемые на этот праздник, красноречиво говорят о значении Матери Сырой Земли в мировоззрении наших предков. Мать Сыра Земля это не поэтическое выражение, как думают многие, а живое существо, давшее жизнь всему сущему на Земле. Женская ипостась Бога Рода.
Род, посредством Перуна орошает своим семенем с небес Мать Сыру Землю, а та, рожает от него всё живое. Любопытно, что аналогичные представления существовали и у многих коренных народов Северной Америки. Они тоже боготворили Землю, как живое существо, и верили, что первый человек вышел из Земли, и каждый, после смерти, снова оказывается в Земле.
Ясно, что такое мировоззрение накладывало особенный отпечаток на отношение как индейцев, так и славян к смерти. Смерть не считалась чем-то страшным и трагическим. За умиранием, следовал обряд похорон, который был всего-навсего отправной точкой для жизни в другом мире. Рождение и смерть считались двумя ипостасями бытия, поэтому у нас в крови презрение к смерти.
Нас не напугать смертью. Лишь бы она была красна, т.е. красива. Считалось почётным отдать свою жизнь ради других, или во имя чего-либо. Особенно красиво было умереть с оружием в руках, защищая свою Родину - Землю. Для представителей других народов, такое мировоззрение казалось шокирующим, и считалось признаком дикости и отсталости.
Трепетное отношение к Матери Сырой Земле можно обнаружить в народном творчестве, и в сказках русских писателей. Традиция брать горсть родной земли перед отбытием в другие страны очень живучая, до середины двадцатого века существовала повсеместно, и до сих пор существует. Считается, что родная земля на чужбине всегда помогает.
Можно вспомнить о том, как богатыри припадали к земле, чтобы послушать её совета. Принято считать, что это метафора, на самом деле воины слушали стук копыт неприятельской конницы, но это уже как раз и есть признак невежества. Люди забыли о том, кто такая Мать Сыра Земля, поэтому и ищут объяснения, соответствующие их понятиям и их уровню знаний. Потому и появляются столь нелепые версии.
Непонятно и почему, чтоб в кого-то обратиться (превратиться), персонажам былин и сказок необходимо было удариться оземь. Иногда два, или три раза. Наши современники, ни секунды не колеблясь, считают, что это некий художественный оборот речи. Им даже в голову не приходит подумать над смыслом выражения «ударился оземь, и превратился в…». Но опыт подсказывает, что наши предки знали намного больше, чем мы сейчас, и вкладывали в этот оборот речи какой то конкретный смысл. Это не было метафорой. Это было действо, имевшее свои цели, и с его помощью достигался тот или иной результат. И нет сомнений в том, что главным помощником в достижении этого результата была именно Мать Сыра Земля.
Тот факт, что нам непонятен смысл этого действа, говорит не о том, что наши предки были невежественны и суеверны, а о том, что мы утратили знания об устройстве мира, огульно отнеся всё непонятное на счёт дикого язычества. При этом, заменили мировоззрение на религии, что ничем не отличается от пиления сука, на котором мы сидим.
Представьте такую ситуацию: - Группа учеников никак не может освоить тему урока по физике, например. Ну не укладывается в их сознании, что такое разность потенциалов. Тогда они объявляют учителя «мракобесом, погрязшим в предрассудках прошлого», и выдвигают собственную версию, которая доступна их пониманию. А потом они ещё и издают закон о том, чтобы никто не смел ставить под сомнение верность их теории, и заодно запрещают физику, как лженауку, под страхом уголовного наказания. Ничего не напоминает?
Но вернёмся к Матери Сырой Земле. Празднования и обряды в День Вешнего Макошья не могли не повергнуть в шок представителей других народов. Те описания, которые дошли до нас, шокируют даже самих славян. Сами посудите. Приводит волхв жителей деревни на пашню, и начинают они ходить по бороздам, сыпать зерно в них, лить пиво, и кланяться на все четыре стороны. Встанут лицом на восток, кланяются в Землю, и поют: - «Мать Сыра Земля! Уйми змея и гада всякого»!
Повернутся на запад, и снова сыплют зерно, льют назем пиво, кланяются и распевают: - «Мать Сыра Земля! Поглоти нечисть всякую во чрево своё»!
Встанут лицом к северу, говорят: - «Мать Сыра Земля! Утоли ветры свои, полуденные, уйми морозы трескучие»!
А глядя на юг, поют: - «Мать Сыра Земля! Утоли ветры свои полночные, уйми пески сыпучие»!
Затем, глиняный кувшин из под пива разбивался, и оставлялся на краю пашни. Уже этого описания достаточно для того, чтобы понять с каким ужасом на всё это взирали «просвещённые» представители религиозных конфессий. Но и это ещё не всё. Самое ужасное, по представлениям современного человека это то, что во время совершения обряда, семейные пары, которые хотели зачать ребёнка, занимались прилюдно… Зачатием детей, лёжа прямо в бороздах пашни. И свальным грехом это не считалось. Это было совершенно нормально. Так поступали все предки из поколения в поколение.
Суть Дня Земли и заключалась в зачатии новой жизни. В этот день категорически нельзя было тревожить землю. Не только пахать и бороновать, но даже палку воткнуть в землю считалось тяжким грехом. Землю в этот день ублажали, поливая пивом и мужским семенем. Это был день зачатия будущего урожая, а заодно и день зачатия будущих ребятишек. Считалось, что дети, родившиеся после второй половины января, были посланцами самой Матушки Сырой Земли, и им всю жизнь будет покровительствовать Макошь.
Что же касается дикости внешней обрядовой стороны Вешнего Макошья, то можно вспомнить, что ещё совсем недавно иностранцы считали славян дикарями за то, что у нас в бане принято мыться совместно мужу, жене и малым детям. Ну что же… Для европейцев это дикость, а для нас дикостью кажется тот факт, что они вообще не имели бань, и совсем не мылись годами и десятилетиями. А уж если брать в расчет современные нравы, укоренившиеся на западе, точнее полное их разложение, то тут и разговор о том, кто из нас более дикий, не уместен.
Мы не плохие и не хорошие. Просто мы разные. И нужно уметь уважать чужие традиции, а не пытаться навязывать окружающим свои. И очень похоже на то, что наши предки с этим справлялись очень успешно. Именно потому мы лучше всех в мире научились мирно существовать с представителями самых разных культур и религий. Мы не считаем себя лучше других, и не навязываем никому свой образ жизни. Мы относимся ко всем уважительно, и с позиции равенства всех среди всех.
Может быть, массовое возрождение этого мировоззрения и есть та самая пресловутая «национальная идея»?
Андрей Викторович Голубев (kadykchanskiy) Русские Боги. Мать Сыра Земля
https://www.tart-aria.info/russkie-bogi-mat-syra-zemlya/
https://www.tart-aria.info/author/kadykchanskiy/
К Матери Протеве - Земле нашей
Дощ.30
Се бо хрнящехомь Пытаре Дiаiе якожде тоiе особеные стащеть о Матрi Протiеве Се бо те беньще о совстенпленiа до крынь i Та iдяшеть ренцемы вздiа до хленбь I се дащеть даже якожде iде i насiце Ть I то iмяхомь жытень нашю i жню вiенхомь о славе Iе Се бо Протiеве iе Земе нашiа i Ту хранiхомь якожде Оцы нашiе I се повiенцехомь Сварзе i Земiе i правiхомь свадiебь о Тоi яко ждехомь Се Тварiць iе Сварежь i Протiеве iе Жена Iе I се празденсты iмяхомь дiеяте якожде о Муже i Женiе I сьме дiце Iе I тако рецiехомь Бендещете Те здравiе быте iа щстене i iмате деты многа I се бо ухвалiщетесе I тако зря Те до вод боуде велеплодьня i се даяще Те менже о све Пiтаре I да о обенщете Твiем будiеше плнiа плдiе i овощь i зрны I се радiехомь о Тоi i огураздь ящеть Тiе i то бящете тако до конещень ден Се бо вiерны Твiе омолящуть о блазiех i добiех Да бендещете iхма жывоть уснцень о птрiебны i ожряте се тiе о тому i дрзещете сен о воладносще Твiа Вiергунь бо можащеть о хлiабе даящете со iмяхомь нуже нашiе I молiхомь о те Се бо Ондере iмiяхомь якевь iе iнь Парунець I се вержде врзе на хрбетеще i такожде отрще главы iе i жещеть о небы i кiдь нiе о моря i пуще I се суше натеце брзiе о краiе цужде I тамо iе до щасы ажьде Пытаре iе одовенде можде носще iдяшете оспiете i верждесе те на не i тленщете iе А то сен моляху Бзем о та Жалiе i Горунiе тоiе i сiце ста Бозе о меже тоi пернде Сварегь I Тоi одевтще руце своя оде браде i повелящеть дажьде тецащете сен до гомыте тоя I се перст усхлiа насiцете сен можащеть о Волiе Бождесьте i злаще сен можащуте се трцате до ТварДее I сен зряцете Суре О се бо Суре жiвящете о ньвоу i плняцете сылоу зеленех крiа i злаще I се с Ее реньце ожiеть i зеленесеть i та вiены ращiе i оберехомь овiа до жiтенець нашiех I се вiеноу одевержехомь до нiе I рещехомь яко Вергунiець Ондере оупаднеть до ны iа е расще вiена i злаце тiа I се iмяхомь iсце ядете хлiебы свiа Се бо се верзждехомь онiе дроу i то дiеяхомь брвне опросще I рiецiехомь яко iе iздiе...а по тiем заждiехомь огены сыльныа i верждiехомь до не брвене тое якожде агень быеть до небесы i тамо язень iе се трзещеть i се двоiа i трiе сен дiелыте I те iес знаце од Бозе яко любiсце жерьтва теа Онiем i хотящуть оноу Аще боть iе блоудень iнь якове олещашеть Бозе тоя одiелящеве о Свргы iзверзждень буде iз Рды яко нiе мяхомь Бозiа развiе Вышень I Сврг i iны соуте множествы яко Бг iе iедiнь i мнъжествень Да сен не раздiлящеть нiкiе тоа множьства i не рещашеть якожде iмяхомь Богы многоа Се бо Свентыре iде до ны i да боудiемь достiщены овiа
Дощ.30 Се, храним мы Питара Дия, потому как Он особо стоит, подле Матери Протевы. Се, ведь то бывает при совступлении в источники, и Она идет, руки воздымая ко хлябям. И это дает дождь, который идет и насыщает Ее. И имеем мы жито наше и жатву жнем во славу Ее. Ведь Протва есть земля наша, и Ее храним, как и отцы наши. И вот венчаем Сваргу и Землю. И справляем свадьбу Их, как мы ждем того. Се, Тварич есть Сварог, а Протева есть жена Его. И вот, праздник мы устраиваем, как для Мужа и Жены. И мы есьмы дети Их. И так речем: Да быть Тебе здоровой и счастливой, и иметь детей многих! И да прославишься! И так, зря Тебя в водах, будь многоплодной, и даешься Ты мужу своему Питару. И дай обещание Твоим, что будешь полна плодов, фруктов и зерна. И вот, радуемся о Тебе, и огураздь охватывает Тебя, и будет так до конечного дня. Вот, верные Твои молят о благах и добре, чтобы была им жизнь снабжена потребным, и жертвы приносить ради того и уповать на руководство твое. Вергун (Вержитель, эпитет Перуна) ведь может с хлябей дать, в чем нужда наша. И молимся о том. Вот ведь, Ондер (Ондра, Индра) есть у нас, Который есть по-другому Перунец. И вот, повергает Он врагов на хребетища, а также отрывает головы их, и говорит с неба, и кидает их на море и пущи. И вот, сушь налетает из краев чужих. И там она до того времени, пока ее Питар на отведет, сырость неся, идет воспять и бросает их на тех, давя их. И молятся они Богам, той Жале и Горюне той, и так встают Боги от мужей тех перед Сварогом. И Он отнимет руки свои от бороды и повелевает дождям течь на поля те. И вот, персть засохшая насытиться может по Воле-Божеской, и злаки могут подняться к Лицу Дия. И се, видите Сурью; вот ведь, Сурья живит ниву и полнит силою зеленые кусты и злаки. И те от Ее рук оживают и зеленеют, и то жнивье вырастает, и собираем его в житницы наши. И те снопы складываем в них. И речем, что Вергунец Ондера (изверженье Перуна) падает к нам и начинает растить жнивье и злаки те. И вот, есть у нас поистине хлеб наш. Вот, бросаем то в яму и приговляем бревна ровные. И говорим, что есть iздiе, а после того зажигаем огонь сильный и бросаем в него бревна те, а огонь бьет до небес, и там язык его трепещет и раздваивается и натрое делится. И то есть знак от Богов, что любится жертва та Им и хотят Они ее. А будь блудень (т.е. заблуждающийся) какой, который будет пересчитывать Богов тех, отделяя от Сварога, извержен будет из рода, потому как нет у нас Богов кроме Вышня. И Сварог и иные суть множество, потому как Бог есть Един и Множествен. Да не разделяет никто того Множества и не речет, что имеем Богов многих. Се, ведь Свет от Ирея идет к нам, и да будем того достойны (перевод Николая Слатина)
Протiеве - им., общ. п. от Протева / Притхиви - о Матрi Протiеве - возле Матери Протеве - Матери Земле (санскр. prthivi, от prthu - широкий, большой, огромный: 1) Земля, земной шар; 2) мир, свет, вселенная; 3) земля, почва; 4) теоним Притхиви, букв. „широкая, Богиня Земли, Земля как Богиня), дочь (царя) Притху сына Вены, благочестивого царя, который, согласно мифу, подоил Землю в образе коровы
Н.В. Слатин. Влескнига III: Влесова Книга. Словарь всех словоформ Влескниги (словарь содержит 8070 словоформ). Омск, 2015. 376c.
https://yadi.sk/d/uaTtlkaw356S9m

Она поднялась. Она подошла к людям. Люди призвали ее: О полная радости, приди! Ману, сын Вивасвата, был ее ребенком, земля - сосудом. Ее подоил Притхи, сын Вены. Землепашество и посев он надоил у нее. Землепашеством и посевом поддерживают себя эти люди. Преуспевающим в пахоте, достойным поддержки становится (тот), кто так знает - Атхарваведа. Восхваление Вирадж. VIII.10.24
Атхарваведа ХII.1. К Земле
Гимн посвящен восхвалению обожествляемой Земли. В отличии о обычных спекулятивных гимнов на первом плане стоит описание Земли не в космогоническом, а в синхронном плане. Это Земля, которую видят вокруг себя люди — с лесами, рекам и горами, Земля, на которой живут все: люди, звери и растения. Гимн отличается поэтическими достоинствами. Его стихи связаны с целым рядом ритуалов: на постройку прочных домов, на безопасность во время землетрясений, на подготовку места для алтаря, против змей, на благополучие и процветание.
Размер: основной — триштубх, но более половины стихов выдержана в других размерах, нередко неточных.
1d...широкий простор - urum lokam - Это понятие очень важно для мировоззрения ведийцев, продвигавшихся вглубь Индии и захватывавших все новые земли. Ему противостоит понятие узости. Оно выражено существительными, основное значение которых в тексте «притеснение», «беда» (amhas-, amhu — ср. amhurana - adj. «узкий»; п. «притеснение»)
3d...право пить первыми - sa no bhumih purvapeye dadhatu - Обозначение преимуществ перед другими людьми. В оригинал букв. Пусть поместит нас в питье первыми
7 Пусть она надоит для нас - sa no madhu duham - В ведийском языке глагол duh - «доить» широко употребляется в значении «дать что хорошее»
11 На Земле... - Для понятия «земля» в этом стихе, как и в других, употребляются два близких синонима: bhumi- (от bhu- «быть», «становиться») и prthivi- (от прилагательного prthu- «широкий»)
13...протягивают жертву - yajnam tanvate - Принесение жертвы, идущей на небо, в ведийском языке нередко изображают как протягивание нити к богам (ср., например, РВ I,142,1)
14...действующая заранее - purvakrtvari...— Как поясняет Ланман, это значит «опережающая его»
15...пять родов человеческих - рапса manava[h] - Считалось, что общество ариев состоит из пяти родов, обычно называемых panca janah
16...принесут нам пользу - sam duhratam - В оригинале букв, «вместе надоят нам»
19d Агни - agnayah - В оригинале мн. числе — «огни»
22d...благодаря свадха...— См. коммент. к X,10,6
24...на свадьбе Сурьи - suryuya vivahe - Сурья (surya- f.) — дочь солярного бога Савитара. Движение солнца изображается в свадебном гимне РВ X, 85 как свадебная процессия Сурьи: она едет к своему жениху Соме, который отождествляется с месяцем на небе. Мотив свадьбы между Солнцем и Месяцем широко распространен и в других индоевропейских традициях, особенно в балтийской и славянской...

1 Высокая истина, грозный (космический) закон, посвящение, покаяние,
БрАхман, жертва поддерживают Землю.
(Пусть) она, наша повелительница (того), что было (и) что будет,
Пусть Земля создаст нам широкий простор,

2 Незажатость среди людей.
Кому принадлежат подъемы (и) склоны, большая равнина,
(Кто) несет (на себе) травы разного достоинства -
Пусть (эта) Земля распространится для нас, принесет нам успех!

3 На ком (находятся) океан и река, воды,
На ком возникли пища (и) пашни,
На ком оживает то, что дышит (и) шевелится, -
Пусть эта Земля даст нам право пить первыми!

4 Какой Земле принадлежат четыре стороны света,
На ком возникли пища (и) пашни,
Кто несет (на себе) множество того, что дышит (и) шевелится,-
Пусть эта Земля поместит нас среди коров и пищи!

5 На ком прежде расселялись прежние люди,
На ком боги победили асуров,
Место для коров, коней, птиц -
Пусть Земля дарует нам удачу, блеск!

6 Все несущая (на себе), охраняющая добро, твердо стоящая,
Златогрудая, успокаивающая мир живых,
Несущая Агни Вайшванару Земля,
Чей бык - Индра, пусть наградит нас имуществом!

7 Земля, которую неизменно внимательно
Защищают бессонные боги,
Пусть она надоит для нас приятного меду,
А также пусть окропит блеском!

8 (Та), что в начале была водой в бурном море,
Кого мудрые пытались достигнуть с помощью колдовских чар,
Земля, чье бессмертное сердце
Окутано истиной на высшем небосводе,
Пусть эта Земля дарует нам
Блеск, силу в высшем царстве!

9 (Земля), по которой движущиеся по кругу одинаковые воды
Неустанно текут днем и ночью,
Эта Земля со многими потоками пусть надоит нам молока,
А также пусть окропит (нас) блеском!

10 (Земля), которую Ашвины измерили,
По которой шагал Вишну,
Которую Индра, повелитель силы,
Сделал себе свободной от врагов,
Эта Земля, наша мать,
Пусть отпустит мне, сыну, молока!

11 Пусть холмы твои (и) горы, покрытые снегом,
Лесные заросли твои, о Земля, будут дружелюбны!
На Земле коричневой, черной, красной, всех цветов,
На устойчивой Земле, защищенной Индрой,
На Земле стоял я,
Не угнетенный, не убитый, не раненый.

12 Что твоя середина, о Земля, и что пуповина,
(И те) питательные силы, что возникли из твоего тела, -
В них нас помести, очищай нас!
Земля - мать, я сын Земли,
Парджанья - отец, он пусть нас и спасет.

13 Земля, на которой огораживают алтарь,
На которой (жрецы), делающие все, протягивают жертву,
Земля, на которой устанавливаются жертвенные столбы
Перед возлиянием, прямые, сверкающие,
Пусть эта усиливающаяся Земля усилит нас!

14 Кто нас будет ненавидеть, о Земля, кто будет (с нами) бороться,
Кто будет вредить мыслью, кто оружием,
О Земля, действующая заранее, отдай того в нашу власть!

15 Рожденные от тебя, по тебе странствуют смертные.
Ты несешь (на себе) двуногих, ты - четвероногих.
Твои, о Земля, эти пять родов человеческих,
Смертные, для которых восходящее солнце
Протягивает лучами бессмертный свет.

16 Пусть эти существа, все до одного, принесут нам пользу!
О Земля, надели меня медом речи!

17 Пусть всегда мы будем ходить по Земле, всепорождающей матери трав,
Устойчивой Земле, поддержанной (священным) законом,
Милостивой, доброй!

18 Великая, ты стала великим местом для жилья.
Велики твой порыв, движение, сотрясение.
Великий Индра неизменно тебя защищает.
Дай нам сиять, о Земля,
Как при виде золота!
Пусть никто нас не ненавидит!

19 Агни - в Земле, в растениях.
Воды несут Агни, Агни - в камнях.
Агни - внутри людей.
Агни в коровах (и) в конях.

20 Агни пылает на небе.
Широкий воздушный простор принадлежит богу Агни.
Смертные зажигают Агни
Как перевозчика жертв, любителя жира.

21 Пусть Земля, одетая в огонь, с черными коленями,
Сделает меня блистательным, заостренным!

22 На Земле богам дают
Жертву, приготовленное возлияние.
На Земле живут люди,
Смертные, благодаря свадха, благодаря еде.
Эта Земля пусть даст нам дыхание, срок жизни!
Пусть создаст мне Земля достижение старости!

23 Запах, который возник у тебя, о Земля,
Который несут травы, который - воды,
Который разделили (с тобой) гандхарвы и апсарас,
С его помощью сделай меня благоуханным!
Пусть никто нас не ненавидит!

24 Запах, который у тебя, вошел в голубой лотос,
(Тот запах), что собрали на свадьбе Сурьи
Бессмертные, о Земля, запах (что был) в начале,
С его помощью сделай меня благоуханным!
Пусть никто нас не ненавидит!

25 Запах, который у тебя, (он) в людях,
Женщинах и мужчинах, привлекательность, блеск,
(Запах), который в конях, в героях,
Который в диких зверях и в слонах,
Блеск, который в девице, о Земля, -
Соедини нас также и с ним!
Пусть никто нас не ненавидит!

26 Скала - (это) Земля, камень, пыль.
Эта Земля удержана, поддержана,
Этой златогрудой Земле
Я совершил поклонение.

27 На ком деревья, лесные деревья
Всегда стоят твердо,
К Земле, всеобщей кормилице,
Поддержанной, мы обращаемся.

28 Вставая, а также сидя,
Стоя, шагая вперед,
Правой ногой (и) левой, -
Да не будем мы спотыкаться на Земле!

29 Я обращаюсь к чистой Земле,
К терпеливой Земле, возрастающей от молитвы.
Пусть сидим мы на тебе, о Земля,
На несущей питательную силу, процветание, долю в еде, жир!

30 Пусть чистые воды текут для нашего тела!
(Та) слизь, которая у нас, ее мы отдаем неприятному (человеку).
Цедилкой, о Земля, я очищаю себя.

31 Какие у тебя восточные области, какие северные,
Какие у тебя, о Земля, с юга и какие с запада,
Пусть они будут благожелательны ко мне, странствующему!
Да не полечу я вниз, опираясь о место, (где живу)!

32 Не толкай нас ни с запада, ни с востока,
Ни с севера, ни с юга!
О Земля, будь нам благом!
Пусть не найдут (нас) устраивающие засаду!
Удержи подальше (их) смертельное оружие!

33 Пока я разглядываю тебя,
О Земля, с солнцем как с (твоим) союзником,
До тех пор пусть зрение мое не повреждается,
Год за годом!

34 Когда лежа я поворачиваюсь
На правую (или) на левую сторону, о Земля,
Когда мы ложимся на тебя, распростертые,
(Касаясь) ребрами (тебя), обращенную (к нам),
Не повреди нас, Земля, в этом случае,
О (ты), служащая ложем для всего!

35 Что у тебя я выкапываю, о Земля,
Пусть оно быстро вырастет!
О очищающая, да не пораню я
Ни твое уязвимое место, ни твое сердце!

36 Лето твое, о Земля, период дождей, осень,
Зима, прохладный период, весна -
Пусть твои установленные времена года,
Годы, день-и-ночь, о Земля, дадут надоить нам (молока)!

37 Эта очищающая, бросающаяся прочь от змея,
В ком пребывали огни, которые внутри вод,
Отдающая (в нашу власть) дасью, оскорбляющих богов,
Земля, выбирающая Индру, а не Вритру,
Привязана к могучему, мужественному быку.

38 На ком (находятся) место (жертвоприношения) и повозка для сомы,
В кого устанавливается жертвенный столб,
На ком брахмАны восхваляют
Гимнами, мелодией, (эти) знатоки жертвенных формул,
На ком объединяются жрецы,
Чтобы Индра пил сому,

39 На ком прежние риши,
Творцы существ, воспевали коров,
(Эти) семеро почитателей (богов), с помощью праздника сомы
(И) жертвы вместе с покаянием,

40 Эта Земля пусть предназначит для нас
(То) богатство, которого мы желаем!
Пусть Бхага присоединится вслед,
Пусть Индра пойдет как вождь!

41 Земля, на которой очень шумные (?)
Смертные поют (и) танцуют,
На которой они сражаются,
На которой (слышен) звук битвы (и) говорит барабан,
Пусть эта Земля оттолкнет наших соперников!
Пусть Земля сделает меня лишенным соперников!

42 Кому принадлежит пища - рис-и-ячмень,
Кому эти пять народов -
(Этой) Земле, супруге Парджаньи,
Становящейся жирной от дождя, да будет поклонение!

43 Кому принадлежат крепости, созданные богами,
На чьей почве они преображаются (?),-
(Эту) Землю, несущую все в (своей) утробе,
Пусть Праджапати сделает радующей нас,
Одно место за другим!

44 Тайно неся во многих местах сокровище, добро,
Пусть Земля дарует мне драгоценность (и) золото!
Пусть (эта) дающая добро, награждающая богиня
Даст нам добро с открытой душой!

45 Пусть Земля, несущая (на себе) во многих местах людей,
Говорящих на разных языках, с различными обычаями, как (у них принято) дома,
Надоит мне тысячу потоков имущества,
Словно верная, неупирающаяся дойная корова!

46 Какая у тебя змея, скорпион, жадно кусающий,
Забившийся зимой, оглушенный, лежит спрятавшись,
Какой червь, оживая, о Земля,
Зашевелится в начале сезона дождей,
Ползя, да не заползет он на нас!
Что доброго (у тебя), этим нас помилуй!

47 Какие у тебя многочисленные пути, исхоженные людьми,
И дорога для движения колесницы и повозки,
По которым ходят те и другие:
Хорошие и плохие (люди), пусть завоюем мы
Этот путь, лишенный недругов, свободный от разбойников!
Что доброго (у тебя), этим нас помилуй!

48 Несущая (на себе) глупого, несущая (и) почтенного,
Терпящая наличие хорошего-и-плохого,
Земля в согласии с кабаном
Раскрывается для дикого борова.

49 (Те) твои животные лесные, дикие звери, находящиеся в лесу,
Львы, тигры, что бродят, пожирая людей, -
Шакала (?), волка, о Земля, ведьму, рикшику,
Ракшаса прогони отсюда прочь от нас!

50 Какие (есть) гандхарвы, апсарас
И какие арая (и) кимидины -
Пишачей, всех ракшасов
Убери их прочь от нас, о Земля!

51 К кому слетаются двуногие крылатые:
Гуси, орлы, ястребы - птицы,
По ком гуляет ветер, Матаришван,
Создавая клубы пыли, раскачивая деревья, -
Пламя клонится вслед за
Порывом ветра вперед и в лицо.

52 На ком сложены черное и красное:
День и ночь распределены на Земле, -
Широкая Земля, покрытая и окутанная дождем,
Пусть она поместит нас на радость
Каждого в приятное (для него) место для жилья!

53 Небо и эта Земля
И воздушное пространство (дали) мне (этот) простор.
Агни, Сурья, воды
И все боги вместе дали (мне) мудрость.

54 Я - покоряющий,
Высший по имени на Земле.
Я - мощно покоряющий, всепокоряющий,
Способный покорить одну область за другой.

55 Когда там, о богиня, распространяясь вперед,
По слову богов ты постепенно достигла величия,
В тебя вошло тогда благополучие.
Ты привела в порядок четыре стороны света.

56 Какие деревни, какой густой лес,
Какие собрания на Земле,
Какие объединения (и) места встреч -
Во (всех) них пусть говорим мы приятное тебе!

57 Как конь стряхивает с себя пыль, она разбросала тех людей,
Которые населяли Землю, как только она родилась, -
Прекрасная, идущая впереди, хранительница мироздания,
Заключающая в себе лесные деревья, травы.

58 Если я говорю, то говорю я медовое,
Если я смотрю, это располагает ко мне.
Я - бодрый, стремительный,
Я сшибаю других, буйствующих (против нас).

59 Дружелюбная, благоуханная, мягкая,
С выменем, полным сладкого напитка, богатая молоком,
Земля пусть заступится за меня,
Земля вместе с молоком!

60 Кого с помощью возлияния разыскивал Вишвакарман,
Когда она проникла в бурное море, в мрачное пространство, -
Сосуд, доставляющий наслаждение, тайно спрятанный,
Который стал явным при наслаждении для тех, кто имеет матерей.

61 Ты - вместилище людей,
Адити, исполняющая желания, простирающаяся.
Чего тебе недостает, это тебе восполнит
Праджапати, перворожденный закона.

62 Пусть недра (?) твои, без болезней, без якшмы,
Будут созданы для нас, о Земля!
Внимательные, всю нашу долгую жизнь
Пусть будем мы твоими данниками!

63 О Мать-Земля, помести меня
Доброжелательно хорошо устроенным!
В согласии с небом, о мудрая,
Помести меня в счастье (и) благополучие!
Атхарваведа (Шаунака). Т.2: кн. VIII-ХII. Перевод с ведийского языка, комментарий и приложения Т.Я. Елизаренковой. Восточная литература. РАН. Москва. 2007
http://sinsam.kirsoft.com.ru/KSNews_605.htm
http://sinsam.kirsoft.com.ru/KSNews_622.htm
http://drazagor.kutha.ru/lib/atharvaveda_8-12.pdf

  

  
СТАТИСТИКА

  Веб-дизайн © Kirsoft KSNews™, 2001